Sunday, May 24, 2009

Tugasan-Perbandingan Journal Kajian Tindakan

1. Latar belakang

Artikel 1 :Developing and changing practice in special educational needs through crically reflective action reserach : a case study ( Membangunkan dan mengubah amalan dalam pendidikan khas melalui kajian tindakan reflektif)

Tujuan kertas kerja ini adalah untuk menilai keberkesanan kajian tindakan dalam mengubah dan membangunkan amalan dalam pendidikan khas lebih spesifik mengamalkan konsep inklusif dan integrasi .Penulis yang merupakan penyelidik menjalankan kajian di Belanda memandangkan negara tersebut telah mengubah polisi pendidikan dimana pelajar berkeperluan khas dimasukkan ke dalam kelas aliran perdana dan belajar bersama-sama pelajar tipikal.Kajian ini dijalankan secara kolaboratif dengan pelajar sarjana pendidikan khas.Bagi mengkaji keberkesanan kajian tindakan yang dijalankan penyelidik merujuk kepada 6 ciri kajian tindakan yang berkualiti yang dicadangkan oleh Alrichter(1993).

Artikel 2 :Developing Formative Assessment in the Classroom : using action research to explore and modify theory ( Membangunkan kaedah Penilaian Formatif dalam Kelas : Menggunakan Kajian Tindakan untuk menguasai dan mengubahsuai teori)

Artikel ini melaporkan hasil kajian yang dilakukan untuk membangunkan kaedah penilaian formatif bilik darjah pada pelajar sekolah rendah.Ia bertujuan melatih kemahiran komunikasi pelajar sekolah rendah dalam membuat penilaian di samping menggalakkan interaksi sosial di kalangan pelajar.Selain itu,tujuan utama artikel ini dihasilkan adalah untuk melihat keberkesanan pendekatan kajian tindakan kolaboratif guru dalam membawa perubahan kepada amalan penilaian di dalam kelas. Ini kerana kajian tindakan ini djalankan secara kolaboratif antara penyelidik dari 2 buah universiti dan sekumpulan guru penyelidik.


Artikel 3 : Developing Procedures for Implementing Peer Assessment in Large Classes using an Action Research (Membangunkan Prosedur untuk melaksanakan Penilaian Rakan Sebaya dalam Kelas yang besar menggunakan proses kajian tindakan )

Penilaian rakan sebaya telah digunakan secara meluas sebagai salah satu proses pembelajaran pada sistem pendidikan tinggi.Walaubagaimanapun ia lebih tertumpu pada bilangan pelajar yang kecil.Kertas kerja ini meaporkan mengenai pembangunan prosedur penilaian rakan sebaya dalam saiz kelas yang besar menggunakan kitaran dalam kajian tindakan.Kajian ini dijalankan sebanyak 3 fasa dimana selepas setiap fasa dijalankan perubahan dilakukan selaras dengan respons daripada pelajar dan staf yang terlibat.Pembangunan prosedur ini dibincangkan berdasarkan tugasan penilaian,kriteria penilaian, petunjuk prosedur, sistem taburan dan prosedur pemarkahan.

2. Sampel

Artikel 1 : 15 guru, perkhidmatan sokongan, pelajar aliran perdana dan berkeperluan khas

Artikel2 :Guru dan murid sekolah rendah(tidak dinyatakan secara spesifik)

Artikel 3 : 1654 pelajar dan 30 staf dari 3 fakulti(Perniagaan,pendidikan dan kesihatan) Universiti Teknologi Queensland

3. Setting

Artikel 1: sekolah-sekolah rendah di Belanda

Artikel 2 : Bilik darjah sekolah rendah dan universiti

Artikel3 : Universiti Teknologi Queensland

4. Prosedur Kajian

Artikel 1 : Kajian dijalankan secara kolaboratif antara penulis dengan pelajar sarjana pendidikan khas.

1) penyelidik merekabentuk modul yang akan dibentangkan

2) kajian dijalankan selama tiga tahun dengan pelbagai modul iaitu:
-Lawatan ke sekolah-sekolah
- Pendidikan khas di Europian Union-melawat 2 ataui 3 buah negara

3) Perbandingan portfolio kajian
- pelajar sarjana diminta mengenalpasti kawasan mereka yang memerlukan perubahan dan membuat kajian tindakan, kemudian membandingkan dengan kajian yang dilakukan di UK

4)Projek kajian pendidikan
- Pada tahun terakhir kajian dijalankan,mereka merancang ,melaksanaka dan menilai semula tindakan menggunakan kajian tindakan. Kuliah,bengkel dan tutorial digunakan sebagi method dalam melaksanakan kajian dan refleksi setiap tindakan dihantar dan dinilai

Pelajar- pelajar yang tertentu dipilih sebagai kumpulan kajian kerana program tersebut telah mencapai tahap dimana modul tersebut telah dibangunkan sebaiknya,telah dicuba dan dinilai dengan kumpulan sebelumnya.Penilaian yang sistematik pada peringkat ini membolehkan maklumat yang diperolehi sah dan boleh digunakan.Perbincangan awal dengan kumpulan sasaran ini menunjukkan mereka tidak pernah berpengalaman dalam kajian tindakan.Mereka menjangkakan kursus yang dijalankan lebih kepada 'berpusatkan pensyarah' dimana pensyarah sebagi seorang pakar yang menjadi model dan berperanan sepenuhnya dalam menyelesaikan masalah.


artikel 2 :

Kumpulan guru penyelidik menjalankan kajian dalam kelas mereka sendiri manakala kumpulan penyelidik universiti menjalankan kajian dengan cara temubual dan pemerhatian di dalam kelas.Pendekatan kajian tindakan yang dijalankan akan dibincangkan bersama antara 2 kumpulan tersebut.
Stuktur dan turutan perjumpaan mereka bergerak daripada:

i. mengenalpasti isu-isu penilaian dan pembelajaran
ii. perbincangan kaedah kajian tindakan yang akan dijalankan
iii. mereka bentuk fokus kajian
iv.laporan kemajuan pergerakan dan perbincangan data
v.pembentangan dapatan kajian

Daripada aktiviti-aktiviti di atas mereka meneruskan kajian dengan proses pengumpulan data.
Kajian tindakan ini berlangsung dengan 2 kitaran : Mei-Disember 1997( fasa 1) dan Januari- Ogos 1998 (fasa 2)
Hasil kajian daripada fasa 1 lebih kepada untuk membangunkan deskriptif dan analitik proses penilaian formatif yang akan diberi penambahbaikan pada fasa ke 2.

Pada fasa ke 2 kajian, penyelidik memberi penambahbaikan kepada kajian mereka. Pada fasa ini mereka telah mengenalpasti aspek yang perlu diberi perhatian semasa penilaian dan fokus kepada rangka kerja yang lebih praktikal serta mempertimbangkan semula pendekatan secara konvergen atau divergen dalam menjalankan penilaian.
Rangka kerja yang dibentuk adalah seperti berikut:

1.Menyatakan tugasan dan kriteria kualiti yang lebih spesifik
2. Mereka soalan
3.Pemerhatian dan penghasilan data
4.maklumbalas dan penilaianArtikel 3:

Kajian ini dijalankan selama 2 tahun sebanyak 3 kitaran melibatkan pelajar dan staf akademik daripada 3 fakulti universiti teknologi Queensland.
Draf prosedur pelaksanaan dibina pada peringkat awal semasa bengkel dan taklimat dengan ahli -ahli kajian dan unit koordinator.
Mereka juga diminta menyediakan latihan penilaian kendiri untuk disiapkan oleh pelajar.
Perkembangan prosedur penilaian rakan sebaya yang dijalankan adalah seperti berikut:

i. Tugas penilaian
Pada fasa pertama, proses pemilihan tugasan yang akan diberi kepada sasaran untuk dinilai.Tugasan yang dipilh ialah pembentangan poster.
Bagaimanapun,tugasan ini didapati mempunyai masalah dimana responden tidak pernah melakukan tugasan ini menyebabkan mereka kurang pengetahuan untuk menyiapkannya.masalah kedua,pemilihan topik yang berlainan untuk dibentang menjadikan pemarkahan tidak telus kerana ada topik yang tidak dipelajari menyebabkan rakan sebaya sukar untuk membuat penilaian.
Sebagai penambahbaikan, pada fasa kedua dan ketiga,tugasan yang diberikan adalah tugasan bertulis.

ii.Kriteria penilaian

Pada fasa pertama penilaian merujuk kepada ciri yang ditetapkan oleh Boud (1995).bagaimanapun ia tidak berseuaian dengan saiz kelas yang besar. Pada fasa ke dua dan ketiga pengkaji merujuk kepada kriteria penilaian yang dibina sendiri oleh unit koordinator

iii.Petunjuk prosedur.
Pada awalnya ia diberi penerangan oleh pensyarah totorial dalam kumpulan kecil.Bagaimanapun tiada keselarasan dalam prosedur yang diberi oleh tutor yang berlainan.Oleh itu pada fasa berikutnya,tunjuk ajar diberikan semasa sesi kuliah oleh seorang pensyarah.

iv.Sistem taburan
Pada fasa 1 pelajar dinilai oleh pelajar dari kumpulan tutorial yang sama, bagaimanapun ia diubah pada fasa ke 2 dan ke 3 dimana mereka menggunakan penilaian dar rakan tutorial yang berbeza

v.Prosedur pemarkahan
Pada fasa 1, penilaian rkan sebaya dijalankan semasa sesi tutorial.Bagaimanapun masalah timbul apabila mereka boleh mendengar penilaian terhadap diri mereka semasa dibincangkan dan diberi markah.Oleh itu pada fasa kedua,proses penilaian dijalankan semasa seminggu selepas waktu tutorial dan ia dilanjutkan sehingga 2 minggu pada fasa ke 3.

vi.Pemarkahan semula tutor
Pada fasa 1 tutor akan menyemak semula pemarkahan yang diberi oleh rakan sebaya,tetapi ia dilihat tidak sesuai kerana pelajar tidak akan ambil serius untuk menilai kerana mereka merasakan tutor yang akan menentukan semuanya pada peringkat akhir.Pada fasa ke2 dan ke 3 ia diubah dengan memberi sepenuhnya kuasa pemarkahan kepada rakan sebaya.
5. Pengumpulan dan penganalisisan data

Artikel 1 : Dalam kajian ini data dikumpul selama 3 tahun dengan menggunakan pelbagai strategi termasuklah :

a)ujian untuk semua modul yang menjelaskan kriteria kajian tindakan yang berkualiti berdasarkan kriteria kajian Altritcher (1993)
b) soal selidik di setiap akhir modul
c) Temubual separa berstruktur dengan pelajar
d)Soal selidik susulan selepas setahun program dijalankan
e)perbincangan terbuka dan kritikan antara penyelidik
f)perbincangan melalui emel

Data yang dikumpul dianalisis melalui penilaian berdasarkan 3 persoalan iaitu :

 • Sejauh mana kajian tindakan yang dijalankan memenuhi ciri-ciri kualiti yang ditetapkan oleh Altricher (1993)?
 • Apakah impak kajian tindakan kepada perkembangan profesional dalam membangunkan pendekatan reflektif?
 • Apakah kesan kajian tindakan kepada pelajar, terutama dalam bidang pendidikan khas dan inklusif?
melalui analisis data yang dibentangkan, penulis mendapati, keseluruhan kumpulan memahami sepenuhnya apa kualiti kajian tindakan dan mengaplikasikannya di kawasan
kajian yang menjadi pilihan mereka.
Kolaboratif dengan pelajar dan ibubapa juga berkesan dimana mereka terlibat secara aktif dalam kajian, memberi tindak balas dan pelbagai penilaian.


Artikel 2:

Data dikumpul melalui
a)rakaman penilaian interaksi di dalam kelas dan perbincangan semasa perjumpaan menggunakan audio dan video
b)diari kajian
c)contoh kerja pelajar
d)soal selidik, pemerhatian dan temubual dengan pelajar di dalam kelas

Analisis data
Penyelidik guru menggunakan kaedah pemerhatian yang membantu mereka mendapat maklumat mengenai apa yang pelajar sekolah tahu, faham dan buat . Semasa temubual atau pemerhatian dijalankan.Seperti yang dinyatakan,hasil dapatan daripada data fasa 1 digunakan untuk membangunkan fasa ke 2.2 perkara yang perlu diberi penambahbaikan adalah

i.meneliti semula tujuan sesetengah aktiviti dan kriterianya
ii.fleksibiliti kepada pelajar dalam kelas dan membangunkan pendekatan divergen daripada pendekata convergen


Artikel 3:data dikumpul melalui

a)soal selidik kepada pelajar yang mengandungi soalan mengenai kelebihan dan kelemahan penilaian rakan sebaya

b)temubual bersama staf akademik mengenai kebaikan dan keburukan penilaian rakan sebaya

Analisis data
daripada 1654 pelajar yang terlibat,57 % sahaja yang menyiapkan dan menghantar kertas soal selidik.
Setiap keputusan yang diperolehi diperbandingkan dengan hasil kajian lepas.Antara kajian lepas yang menjadi rujukan pengkaji adalah:

-Kajian Davies et.al (2000) mencadangkan pengalaman pelajar yang pernah dinilai akan mempengaruhi sikap dan kepercayaan mereka terhadap konsep penilaian rakan sebaya.

-Kajian Mc Dowel,1995; Orsmond & merry, 1996) mendapati 40% pelajar menganggap penilaian rakan sebaya tidak telus dan tidak boleh dipercayai

-Kajian Race(1998) mendapati 78 % pelajar percaya penilaianrakan sebaya memberi peluang kepada pelajar belajar sesuatu dalam belajar daripada rakan lain


5. Kesimpulan kajian

Artikel 1:


Berdasarkan Alrichter (1993), ciri kajian tindakan yang berkualiti adalah :
a) pengumpulan dan analisis data adalah dari pelbagai sumber dan perspektif,
b) Refleksi dan tindakan mestilah saling berkaitan
c) Pendekatan yang digunakan dalam kajian adlah subjektif
d) Prosedalam kajian adalah bukan untuk mencari penyelesaian tetapi lebih kepada memberi penambahbaikan
e) kajian tindakan mempertimbangkan kolaborasi dan penilaian rakan sebagai salah satu proses dalam refleksi
f) dapatan kajian perlu disebarkan secara interktif dan profesional.

Tujuan kajian ini adalah untuk menilai keberkesanan kajian tindakan sebagai cara untuk membangunkan perubahan dalam sistem pengajaran pendidikan khas.
daripada hasil yang dilaporkan, penulis mendapati kajian tindakan yang dijalankan menepati ciri - ciri kajian tindakan yang berkualiti seperti yang dicadangkan oleh Alrichter (1993).Dalam usaha untuk menjalankan pendekatan inklusif pelajar berkeperluan khas ke dalam aliran perdana,penulis berpendapat ia sangat sesuai dijalankan supaya perkembangan kognitif kanak-kanak seiring dengan usia mereka jika dibiarkan bersosial dengan pelajar alairan perdana.Jika mereka dikelompokkan dalam kumpulan yang sama kekurangupayaan, cara ini dilihat tidak membantu dalam perkembangan kognitif mereka.Penulis membuat kesimpulan pelajar bermasalah pendengaran dan penglihatan perlu diberi perhatian dan pengubahsuaian dari segi kurikulum mereka supay mereka berpeluang bersaing dengan adil dengan rakan di aliran perdana.Pengorganisasian semula sekolah perlu dijalankan dalam mereka bentuk cara pengajaran dan pembelajaran serta penglibatan aktif ibubapa juga sangat digalakkan.


Artikel 2:

Kajian mendapati penilaian secara formatif dalam kelas adalah pendekatan yang teoritikal dan praktikal dalam melaksanakan kajian dan pembangunan dalam proses pengajaran dan pembelajaran terutama dengan bentuk divergen. Melalui kajian ,mereka dapati bentuk divergen lebih sesuai kerana ia lebih fokus kepada apa yang pelajar tahu , faham dan boleh lakukan.


Artikel 3
Kajian tindakan yang digunakan dalam kajian ini sangat membantu dalam pembinaan pelaksanaan penilaian rakan sebaya dalam kelompok kelas yang besar.Daripada kajian ini penulis mencadnagkan beberapa faktor dalam untuk melaksanakan penilaian rakan sebaya dalam kelas yang besar iaitu:
-pelajar mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan tugasan
-pastikan tugasan yang hendak dinilai,adalah tugasan yang biasa atau lazim bagi pelajar
-pastikan tutor dan koordinator bertanggungjawab dan telus terutama jika terdapat permasalahan yang berlaku semasa proses penilaian
-gunakan kriteria atau ciri penilaian yang dibina bersama antara koordinator dan ahli penyelidik dalam menyebarkan maklumat.
-jika pelajar tidak berpuas hati dengan markah yang diperolehi,beri peluang kepada pelajar untuk menjalankan pemarkahan semula.

Saturday, May 23, 2009

Articles Review : Journals Title

Article 1

Title : Developing and Changing Practice in Special Educational Needs Through Critically Reflective Action Research : A Case Study

Author : Christine Lloyd

Year : 2002Article 2

Title : Developing Formative Assessment in The Classroom : Using Action Research To Explore And Modify Theory

Author : Harry Torrance & John Pryor

Year : 2001


Article 3

Title : Developing Procedures for Implementing Peer Assessment In Large Classes Using An Action Research Process

Author : Roy Ballantyne, Karen Hughes & Aliisa Mylonas

Year : 2002

Friday, May 22, 2009

Tugasan 1 :Ulasan buku kajian tindakan

Tugasan 1

Tajuk buku : All you need to know about Action Research

Pengarang : Jean Mc Niff & Jack Whitehead

Penerbit : SAGE Publications

Tahun :2006

Kajian tindakan merupakan kajian yang dilakukan individu terhadap sesuatu masalah yang dihadapi, diikuti dengan memberi penambahbaikan kepada permasalahan tersebut, menilai setiap tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Sekiranya penambahbaikan yang digunakan masih tidak memuaskan, proses ini akan berulang sehingga mencapai hasil yang mantap.

Kajian tindakan ini tidak terhad kepada profesion, masa, prosedur dan isu yang tertentu.Ia boleh dilakukan oleh semua individu, pada bila-bila masa dan di mana sahaja dengan apa cara sekalipun tetapi tidak lari daripada langkah utama iaitu merancang, bertindak, memerhati dan refleksi.Mc Niff menegaskan kajian tindakan adalah penyelidikan pendidikan kerana guru sendiri bertindak sebagai penyelidik yang akan memperkembangkan dirinya serta profesionnnya.Selain itu Kajian tindakan merupakan satu kajian terhadap situasi sosial yang melibatkan guru sebagai penyelidikan dengan matlamat untuk memperbaiki amalan guru melalui inovasi,refleksi dan inkuiri.

Dalam kajian tindakan, penyelidik terlibat sepenuhnya terhadap kajian yang dilakukan.Penyelidik adalah sebahagian daripada kajian tersebut.Mereka tidak ditunjuk ajar apa yang perlu dilakukan sebaliknya mereka sendiri menentukan setisp tindakan yang akan dilakukan. Penyelesaian yang dilakukan adalah lebih berbentuk kualitatif .

Tujuan kajian tindakan dalam pendidikan:

a) Menambah pengetahuan baru untuk menjadi lebih kreatif seterusnya meningkatkan lagi kualiti profesionalisme seorang guru.

b) Memperbaiki kelemahan dengan memberi penambahbaikan sama ada dalam pengurusan atau pada kaedah pengajaran dalam kelas

c) Memperluaskan perspektif dan sekaligus mengembangkan idea- idea baru yang diperolehi

d) Menjadikan ilmu lebih bermanfaat dengan berkongsi hasil kajian atau ciptaan dengan orang lain.


Reka bentuk kajian tindakan


Secara amnya, Jean Mcniff merumuskan 4 langkah utama yang terlibat dalam kajian tindakan iaitu merancang langkah tindakan,melaksanakan langkah yang dirancang,memantau dan memerhati tindakan dan menilai semula tindakan yang telah dilakukan. 4 langkah ini digunakan dalam satu kitaran dan ia akan berterusan sehingga satu tahap masalah tersebut berjaya diselesaikan. Oleh sebab itu kajian tindakan tidak lari daripada konsep perubahan.

Merancang

Sebelum melakukan perancangan,pengkaji perlu mengenalpasti masalah/isu yang perlu diberi penambahbaikan.Bagi seorang guru, isu yang mungkin menjadi perhatian adalah seperti urusan pentadbiran,kokurikulum,proses pengajaran dan pembelajaran,kebajikan serta disiplin pelajar.Menurut Whitehead(1989), dalam merancang persoalan utama yang perlu ada ialah ‘bagaimana saya boleh menambahbaik apa yang saya lakukan?’ Mc Niff et al. (2003) dalam buku ini memberi garis panduan dalam merancang tindakan berdasarkan persoalan-persoalan penting,antaranya :-

 • Apa isu yang menjadi perhatian saya?
 • Kenapa saya mengambil berat isu ini?
 • Apakah antara pengalaman saya yang membawa saya mengambil berat tehdap isu ini?
 • Apa yang saya boleh lakukan terhadap isu?
 • Apa yang saya akan lakukannya?
 • Apakah data-data yang saya boleh gunakan?
 • Bagaimanakah saya boleh menjelaskan kesannya kepada pendidikan?
 • Bagaimana saya akan memastikan kesimpulan yang saya perolehi adil dan tepat?
 • Bagaimana saya akan menilai kesahan terhadap kajian saya?
 • Bagaimana saya akan mengubah idea dan tindakan saya dalam penilaian yang saya lakukan?

Selain itu beberapa perkara yang perlu diberi pertimbangan adalah:

 • Matlamat
 • Sebab-sebab tindakan
 • Senarai tentang tindakan yang dilakukan
 • Cara-cara penilaian dan pernyataan penilaianformatif dan summative
 • Sumber rujukan,kewangan dan masa


Pelaksanaan langkah tindakan

Dalam menjalankan tindakan, pengkaji perlu berlandaskan matlamat dan bertindak mengikut persoalan-persoalan yang dipertimbangkan didalam langkah merancang. Semasa menjalankan langkah tindakan,pengkaji memerlukan kritikan untuk mengawal setiap tindakan yang dilakukan supaya tidak lari daripada perancangan.

Memantau dan mengumpul data kajian

Pengkaji perlu memerhati atau memantau setiap tindakan yang dilakukan sepanjang masa. Antara teknik yang boleh dikakukan adalah :

• Memilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan apa yang dikaji.
• Kekerapan mendapatkan data yang diingini. Lebih lama kajian dijalankan,lebih lama masa yang diperlukan untuk mengumpul dan menganalisis data
• Mempelbagaikan teknik pengumpulan data yang digunakan.Setiap data yang dikumpul direkod dan dihasilkan laporan bagi setiap tindakan yang diambil

Pengumpulan data melibatkan beberapa proses iaitu di mana data boleh diperolehi,bila perlu mengumpul data,meninjau dan menyimpan data.Antara bentuk data kajian yang boleh digunakan adalah seperti :

• Catatan diari,buku log,journal dan nota aktiviti kerja

Catatan dalam diari adalah catatan mengenai pemerhatian,perasaan,tindakan terhadap sesuatu situasi.Dalam catatan diari adalah penting mencatat tarikh peristiwa, masa, lokasi, responden, dan focus kajian.Setiap perubahan yang berlaku setiap hari juga perlu dicatatkan supaya perkembangan kajian yang dilakukan boleh dikenalpasti dan boleh membantu dalam rancangan tindakan susulan.

• Bahan dokumentasi seperti rekod peperiksaan, rekod latar belakang pelajar, rekod kerja pelajar dan sebagainya
Ia dapat membantu dalam membekalkan maklumat yang berkaitan dengan isu atau masalah yang dikaji untuk memahami tujuan, rasional dan sejarah sesuatu dasar.

• Transkrip yang dibuat hasil temubual
Terdapat 2 jenis temubual iaitu berstruktur dan tidak berstruktur(Terbuka). Dalam temubual berstruktur , bentuk dan kandungan soalan yang ditanya adalah terhad pada tajuk dan bidang yang tertentu sahaja. Manakala temubual tidak berstruktur pula,bentuk soalan lebih mementingkan idea dan perasaan untuk mendapatkan fakta tertentu dan ia ia mempunyai kelebihan dari segi idea yang diteroka lebih mendalam serta masa yang lebih untuk berfikir dan meluahkan perasaan

• Rakaman video dan audio
Penggambaran video menjadi semakin penting pada masa ini kerana ia dapat membantu dalam mengesan data-data yang berbentuk perlakuan sama ada guru atau pelajar Ia juga berguna untuk mengukur dan menilai kegiatan individu atau kumpulan dalam sesuatu aktiviti.

• Soal selidik
Kaedah ini sering digunakan dalam kajian yang formal dan sistematik.Ia mestilah memenuhi objektif dan mengukur fakta-fakta yang diperlukan supaya maklumat yang diperolehi memenuhi kehendak kajian.Instrumen yang digunakan juga mestilah mudah difahami

Penilaian/refleksi

Setelah tindakan dirancang dan dijalankan,penilaian atau refleksi perlu dijalankan bagi mengenalpasti keberkesanan tindakan yang dilaksanakan.Penilaian ini boleh dilakukan melalui pemantauan kendiri oleh pengkaji ataupun penilaian bersama pihak lain.Kepentingan proses penilaian kepada kajian tindakan adalah antaranya mengukur keberkesanan proses kajian, mengenalpasti kelemahan dan bahagian yang perlu diperbaiki, mengukur pencapaian objektif kajian serta sebagai panduan untuk kitaran kajian seterusnya.Proses penilaian juga boleh diterima melalui kritikan daripada rakan,ataupun pihak yang arif dengan kajian tindakan yang dijalankan. Selain itu, maklum balas daripada pelajar juga berguna sebagai gambaran respon dan penerimaan mereka terhadap setiap tindakan yang dilakukan guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
penilaian boleh dijalankan secara formatif (semasa tindakan dilakukan) atau secara summatif (pada akhir asetiap kitaran tindakan).Penilaian boleh dilaksanakan secara perbincangan, borang penilaian atau temubual.


Kebolehpercayaan dan kesahan kajian tindakan

Menguji kesahan pada hasil kajian tindakan adalah merupakan peringkat yang sukar dalam setiap kitaran. Menurut buku ini,untuk menentukan kesahan pada kajian yang dijalankan, pengkaji boleh menggunakan kritikan daripada kumpulan tertentu.Kumpulan ini perlu diberi penerangan mengenai kajian yang dilakukan oleh penyelidik, dan memberi respons terhadap dapatan kajian yang dihasilkan.Penyelidik perlu menjelaskan aspek-aspek seperti objektif kajian, reka bentuk kajian yang dilakukan, prosedur kajian,pengumpulan data, analisis data dan adakah hasil yang dicapai daripada kajian tersebut memenuhi objektif dan matlamat yang dirancang.
Selain itu,ia juga boleh dinilai dengan membandingkan kajian tindakan yang dilakukan dengan beberapa kajian- kajian sebelumnya yang berkaitan.


Etika dalam Kajian Tindakan

a)Kebenaran daripada pihak yang terlibat

Setiap kajian tindakan yang dilakukan perlu mendapat kebenaran daripada pihak yang terlibat dengan cara rasmi melalui surat atau sebagainya.Jika ia melibatkan kanak-kanak atau pelajar sekolah, perlu mendapat persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga.Kebenaran ini penting supaya tidak ada pertikaian daripada mana-mana pihak pada masa akan datang

b)Perlindungan atau kerahsiaan responden yang terlibat

Identiti dan butir peribadi responden yang terlibat perlu dirahsiakan daripada pendedahan umum bagi mengelakkan keaiban pada mana-mana pihak.Pengkaji perlu berhati-hati dan teliti dalam menamakan lokasi atau peristiwa dan rujuk pada pihak yang lebih arif dalam kajian yang dilakukan.Pengkaji perlu berjanji dengan respondan segala data dan butir peribadi akan dihapuskan sebaik kajian selesai djalankan.

c)Tiada keraguan dan maklumat yang boleh dipercayai

Dalam mengumpul data pengkaji perlu jujur dan menjalankan kajian dengan penuh integriti supaya hasil yang diperolehi mendatangkan kebaikan kepada semua pihak yang terlibat.Data yang diperolehi mestilah boleh dipercayai, pengkaji itu sendiri juga perlu memastikan dirinya boleh dipercayai oleh responden supaya responden boleh bekerjasama dengan baik.


Penilaian keseluruhan tehadap buku ini.

Setelah membaca keseluruhan buku ini, saya dapati buku ini sesuai dijadikan rujukan bagi memudahkan saya memahami mengenai Kajian Tindakan. Bahasa Inggeris yang digunakan dalam buku ini juga mudah dibaca dan difahami.Isi kandungan yang terangkum dibahagikan mengikut topik-topik secara tesrsusun dan terangkai yang memudahkan saya menghubungkaitkan isi-isi penting dari satu topik ke satu topik seterusnya. Contohnya daripada pengenalan kajian tindakan,diikuti kepentingannya,prosedur kajian tindakan dari satu proses ke satu proses yang lain dan sebagainya.Buku ini juga menyediakan contoh-contoh kajian tindakan yang pernah djalankan di luar negara yang membantu meningkatkan pengetahuan dan kefahaman saya serta memberi idea baru kepada saya dalam mempelajari subjek kajian indakan ini.

Walaubagaimanapun masih ada sedikit masalah bagi saya terhadap buku ini.Contohnya ia tidak menjelaskan lebih mendalam bagaimana proses dan cara menganalisis data boleh dilakukan untuk dijadikan bukti dalam hasil dapatan kajian.
Penerangan mengenai kesahan dan kebolehpercayaan terhadap kajian tindakan yang dijalankan juga agak mengelirukan saya.Ia hanya menerangkan kaedah kritikan daripada pihak-pihak tertentu sahaja sebagai cara menetukan kebolehpercayaan dan kesahan terhadap sesuatu kajian.

Tuesday, May 12, 2009

Kuliah 4-Kajian Tinjauan /Kajian Perpustakaan..

Salah satu langkah penting dalam kitaran kajian tindakan adalah kajian tinjauan atau lebih dikenali dalam bahasa Inggeris iaitu Literature Review..Kajian Tinjauan atau kajian perpustakaan boleh digunakan sebagai input awal untuk melakukan kajian tindakan.

Mengapa kajian tinjauan penting dalam proses kajian tindakan?
Walaupun di dalam kajian tindakan,penyelidik itu sendiri memainkan peranan penting dalam proses penambahbaikan,tetapi rujukan pada kajian tinjauan perlu dilakukan bagi meperkukuhkan perancangan sendiri.

kajian tinjauan merupakan kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik-penyelidik terlebih dahulu dan tinjauan dijalankan melalui buku, journal dan laporan.
Kajian Tinjauan digunakan dalam setiap langkah dalam kitaran kajian tindakan.Penyelidik bukan sahaja boleh menggunakan idea-idea daripada kajian tinjauan yang dirujuk,tetapi juga boleh memberi penambahbaikan ke atas kajian terdahulu.Ini kerana seiring dengan peredaran masa, adakalanya maklumat yang terdapat dalam kajian terdahulu tidak menepati keperluan zaman sekarang atau pada masa akan datang.

Kajian Perpustakaan memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi dalam menginterpretasi maklumat yang dirujuk.

 • membuat banding beza
 • menganalisis
 • menilai
 • membuat kesimpulan
 • mensintesis
Membanding beza- mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri,sifat, fizikal,dan unsur dan digunakan dalam membuat keputusan

Menganalisis -mengolah maklumat dengan menghuraikan kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.

Menilai- membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti atau dalil yang sah.Ia digunakan untuk membuat keputusan bagi memilih sesuatu,menerima atau menolak sesuatu

membuat kesimpulan- membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau memperkukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.

mensintesis - menggabungkan idea, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk pernyataan esei,lukisan dan artifak.

Saturday, May 9, 2009

'THE ONLY CONSTANT THING IN LIFE IS CHANGE....'

KULIAH 3-PENGURUSAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

Apakah kaitan perubahan dengan pendidikan?

Pendidikan adalah proses yang dinamik dan tidak statik.Ini kerana ilmu akan sentiasa berkembang melalui penyelidikan atau kajian

Perubahan dalam pendidikan tidak dapat dielakkan kerana manusia merupakan watak utama dalam pendidikan.
Manusia akan berubah samaada dari segi tingkahlaku,pemikiran,fizikal dan emosi.Perubahan ini pula berlaku setiap hari.Jika tiada perubahan bererti manusia itu tidak melakukan apa-apa atau mungkin mati.

JENIS-JENIS PERUBAHAN

Mengikut Dessler (1995),terdapat 4 jenis perubahan :

1. Perubahan ke arah peningkatan

Perubahan ini memberi kesan kepada komponen-komponen tertentu dalam organisasi tertentu.Contohnya penggunaan teknologi baru,program pembangunan staf untuk meningkatkan komitmen dan produktiviti staf.

2. Perubahan strategik organisasi

organisasi berubah kerana persekitaran dan melibatkan keseluruhan organisasi.
contohnya mendefinisikan semula peranan organisasi, pembentukan semula misi dan visi
dan mendefinisikan semula sistem tugas,peranan dan sistem ganjaran

3. Perubahan reaktif

Berlaku akibat tindak balas langsung daripada pelanggan dan pihak berkepentingan.
Kepekaan pelanggan terhadap persekitaran dan etika memerlukan organisasi melakukan perubahan.Contohnya disebabkan pelajar-pelajar zaman sekarang dilihat kurang berkemahiran dibandingkan dengan keputusan peperiksaan,sistem berasaskan peperiksaan ditukar kepada sistem berasaskan sekolah mulai tahun 2010.

4. Perubahan akibat jangkaan

Perubahan bukan disebabkan desakan pelanggan tetapi kerana terdapat kesedaran dalam kalangan pengurusan yang perlu diadakan perubahan bagi memastikan organisasi memperoleh kebaikan kompetitif.Contohnya persiapan menghadapi pesaing baru,penciptaan teknologi baru yang memerlukan organisasi berubah.

PERUBAHAN KOMPLEKS

EVOLUSI -Perubahan yang menghasilkan kesan yang sedikit dalam tempoh yang panjang.
REVOLUSI-Perubahan yang pantas dan akan meninggalkan kesan yang membinasakan


PERUBAHAN MULTIDIMENSI

6 dimensi yang perlu difahami:

 1. Tujuan perubahan- perubahan peringkat pertama dimana perubahan dibuat untuk kembali kepada asal yang diinginkan dan perubahan dibuat untuk meningkatkan pencapaian atau keadaan sistem.Perubahan peringkat kedua melibatkan perubahan drastik sesuatu sistem seperti matlamat, kedudukan dan corak perhubungan sistem tersebut.(Barrot & Raynold 1998)
 2. Unit perubahan- terdidi daripada individu,kumpulan,jabatan,organisasi,sistem organisasi dan komuniti
 3. Sistem perubahan - Daft (1983) berpendapat untuk menghasilkan perubahan pada unit yang lebih besar perlu perubahan pada peringkat kecil dahulu.Mengubah seseorang individu mesti dilakukan dengan usaha mengubah sikap,tingkahlaku atau kedu-duanya.
 4. Magnitud perubahan - sejauh mana perubahan yang dirancang akan diimplimentasikan
 5. Skop perubahan - skop terhadap sejauhmana penambahbaikan dlm perubahan dapat ditentukan dengan menggunakan instrumen penilaian
 6. Jangkamasa perubahan - perubahan yang memberi kesan berkekalan merupaka perubahan yang berjaya diimplimentasikan berbanding yang memberi kesan sementara.

MODEL-MODEL PERUBAHAN

1. Model penggabungan Roger
-
Proses inovasi bermula apabila masalah atau keperluan telah dikenalpasti berdasarkan penyelidikan keadaan semasa atau jangkaan pembangunan akan datang.
Kemudian masalah akan disiasat dan diselesaikan.Knowing in action iaitu inovasi yang dihasilkan melalui pengamalan menjadi penting di dalam perubahan

2. Model Kanter

-menegaskan bahawa struktur dan inovasi boleh difahami dengan lebih baik jika proses inovasi dibahagikan kepada beberapa tugas utama: penjanaan idea,membina idea,realisasi idea dan pemindahan idea

3. model Rand

-tujuan utama kajian adalah untuk menentukan faktor yang menyebabkan atau menghalang perubahan dan memandu ke arah pengumpulan data dan analisis.
-Menurut Bermann & Mc Laughlin proses perubahan sekolah melibatkan 3 langkah iaitu daya usaha, implementasi dan penggabungan.

4.Model ACOT

- Pengkaji membuat kesimpulan bahawa kehendak perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran telah berkembang secara beransur-ansur

-Model ini mempunyai 5 langkah perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu

 • kemasukan(entry)
 • memilih(adoption)
 • menyesuaikan(adaptation)
 • penggunaan(appropriation)
 • merekacipta(Invention)


AKTIVITI KUMPULAN

Nyatakan sebab mengapa individu menentang perubahan dan penyelesaian
1) takut kepada risiko kegagalan pada perubahan yang dilakukan
2) individu tidak yakin untuk melakukan perubahan
3) individu berasa selesa dengan situasi sedia ada dan tiada motivasi untuk berubah
4) individu salah faham mengenai konsep perubahan
5) individu malas berusaha untuk merancang dan melaksanakan perubahan ke arah peningkatan
6) individu kurang pengetahuan mengenai perubahan yang berlaku
7) individu berfikiran negatif dengan menganggap perubahan akan mengganggu kehidupan mereka
8) individu takut berhadapan dengan persepsi negatif masyarakat sekeliling jika berlaku perubahan

Penyelesaian
Bulleted List
 • pengetahuan dan penerangan yang jelas mengenai konsep perubahan perlu diberikan kepada individu
 • meningkatkan keyakinan dalam diri supaya berani berhadapan dengan perubahan
 • perancangan yang teliti untuk berubah
 • berfikiran positif dan optimis terhadap perubahan yang berlaku
 • menjadikan pengalaman lalu sebagai pengajaran untuk mencapai yang lebih baik.
disediakan bersama
Wan Roziah Wan Endut,
Ong Chee Kiong

Saturday, May 2, 2009

REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN


Reka bentuk Kajian Tindakan

Kajian tindakan tidak semestinya formal bahkan ia boleh dijalankan pada semua situasi. Seperti sedia maklum, tujuan kajian tindakan adalah untuk memperbaiki kelemahan individu atau sesuatu masalah, meningkatkan kefahaman dan pengetahuan individu dan dalam bidang pendidikan ,ia sebagai alternative untuk menjadikan proses p n p lebih praktikal bukan sahaj kepada pelajar tetapi kepada guru itu sendiri. Kajian tindakan melibatkan 4 komponen penting dalam satu kitaran : -

1. Merancang
2. Bertindak
3. Memantau
4. Refleks

Dalam proses merancang, individu mengenalpasti terlebih dahulu masalah-masalah yang perlu diberi penambahbaikan atau dalam erti kata yang ringkas mengenalpasti kelemahan diri.
Setelah masalah dikenalpasti, individu merancang langkah yang perlu diambil untuk diberi penambahbaikan. Dalam masa yang sama matlamat umum dan objektif permasalahan yang hendak diperbaiki perlu ditentukan supaya tindakan yang hendak dijalankan tidak tersasar daripada apa yang dikaji.

Langkah ke 2 adalah bertindak selaras dengan perancangan dan objektif. Individu yang mengkaji terlibat sepenuhnya terhadap kajian tindakan yang dilakukan.Selain itu, pengkaji perlu komited dengan semua tindakan yang dilakukan.

Langkah ke 3 diteruskan dengan pemantauan terhadap tindakan yang dilakukan.Pemantauan boleh dilakukan dengan mengumpul data mengenai keberkesanan setiap tindakan. Data tidak semestinya diperolehi secara formal,ia boleh diperolehi melalui perbincangan, perbualan, pembacaan dan sebagainya.Pemantauan dijalankan untuk memastikan setiap objektif yang dirancang tercapai.

Langkah ke-4 adalah refleksi setiap tindakan yang telah dilakukan.Dalam langkah ini,individu menilai keberkesanan setiap tindakan yang dilakukan.Dalam kajian tindakan keputusan yang diperolehi tidak semestinya sempurna. Apa yang lebih penting penambahbaikan yang diberi menghasilkan kesan yang lebih efektif.Oleh sebab itu,proses refleksi adalah penting supaya target yang hendak dicapai betul-betul tercapai dengan mantap.Jika ada objektif yang masih tidak tercapai, kitaran yang seterusnya akan bermula sehingga sampai satu tahap hasil yang diperolehi benar-benar berkesan dan mantap.

AKTIVITI 2( KUMPULAN)

AKTIVITI 2 (KUMPULAN)
Refleksi ke atas masalah terhadap sesuatu tajuk
Selepas mengikuti kursus Kaedah Mengajar di mana kami diminta menjalani ‘mikroteaching’, kami dapati ada beberapa tajuk dalam subjek Biologi yang agak sukar diikuti dan difahami oleh pelajar-pelajar. Bagi tugasan ini, kumpulan kami memilih tajuk ‘Microorganism’.
Masalah yang dihadapi pelajar
Antara masalah utama yang dihadapi pelajar-pelajar daripada tajuk ini adalah:-

i. Terminologi yang digunakan dalam menamakan dan mengkelaskan mikroorganisma banyak dan agak asing bagi pelajar-pelajar menjadikan ia sukar difahami dan diingat
Contohnya: peptidoglycan,protozoa, pathogen dan chitin

ii. Kesukaran dalam membezakan ciri- ciri setiap kelas
Disebabkan mikroorganisma ini terlalu halus dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar, jadi pelajar-pelajar agak lemah untuk mengimaginasi bentuk dan ciri- ciri yang ada pada setiap kelas mikroorganisma iaitu bacteria, fungi, algae dan protozoa.Ini menyebabkan pelajar hanya menghafal dan tidak memahami setiap cirri-ciri tersebut

iii. Bab ini mengandungi subtopik yang banyak dan memerlukan masa yang agak panjang untuk dikuasai.

Setelah mengenalpasti masalah yang dihadapi, kami menjalankan pelan tindakan untuk memberi penambahbaikan kaedah pengajaran kami pada tajuk tersebut supaya meningkatkan lagi penguasaan pelajar pada tajuk ini.

i. Sebagai langkah awal, kami merancang matlamat dan objektif dalam kajian ini:

a) pelajar dapat memahami dan menguasai topik mikroorganisma

objektif:

a) pelajar boleh menciri dan mengkelaskan jenis-jenis mikroorganisma
b) pelajar boleh melukis kumpulan-kumpulan mikroorganisma bagi menunjukkan
perbezaan

Antara strategi yang dirancang adalah:

a) Mengarahkan pelajar mereka peta konsep untuk topik ini supaya mereka jelas dengan kandungan topic ini secara keseluruhan terlebih dahulu.

b) Sebelum memulakan p n p guru perlu memperkenalkan istilah atau terminology yang akan digunakan terlebih dahulu.Setiap terma mestilah diberi penerangan dengan jelas supaya pelajar biasa menggunakan terma tersebut semasa pembelajaran dan tidak mengganggu kefahaman mereka

c) Menggunakan Alat Bantu Mengajar (ABM) yang sesuai supaya lebih efisyen dan efektif.

d) Selain bantuan BBM, kaedah mengajar yang lebih kreatif dengan system Student –Centered Learning boleh diaplikasikan bagi meningkatkan tahap penguasaan pelajar dalam toipk ini.

e) Meminta pelajar melukis dan melabel setiap kelas mikroorganisma

ii. Setelah merancang, kami akan melaksanakannya di dalam kelas semasa pembelajaran dan pengajaran . Ada tindakan yang memerlukan masa yang agak panjang bergantung pada kemampuan pelajar.Jika pelajar agak lemah, masa yang digunakan untuk setiap pelaksanaan akan lebih panjang.
ABM yang akan kami gunakan adalah seperti video dan gambarajah. Kaedah makmal juga dilihat sebagai langkah berkesan untuk memberi peluang kepada pelajar melihat sendiri rupa bentuk mikroorganisma tersebut. Kami akan membawa sampel atau slaid ke dalam makmal, dan pelajar akan memerhati menggunakan mikroskop. Selepas memerhati mereka akan diarahkan melukis pemerhatian mereka untuk menggambarkan perbezaan setipa kumpulan mikroorganisma. Cara ini dilihat mampu membantu pelajar dalam bentuk visual.
Selain itu, kami juga akan menggunakan kaedah perbincangan dalam kumpulan dan pembentangan di dalam kelas.

iii. Bagi memantau pelaksanaan setiap perancangan yang kami lakukan, salah satu cara adalah kami akan merujuk dan bertanya pendapat rakan- rakan yang lebih berpengalaman mengenai kaedah yang kami jalankan. Kami juga akan sentiasa melihat kemajuan yang ditunjukkan semua pelajar dalam menguasai topik ini.Pemantauan akan dilakukan berterusan supaya kami dapat mengesan kelemahan dan kekurangan yang ada dalam perancangan kami. Ini merupakan salah satu cara kami memperolehi maklumat dalam tindakan kami. Seterusnya setiap kelemahan, akan kami baiki dengan menggunakan alternatif yang lebih berkesan.

iv. Daripada pemantauan yang kami jalankan, kami akan refleks setiap tindakan kami.Keberkesanan pelaksanaan setiap perancangan kami, akan kami nilai melalui beberapa cara. Contohnya mengadakan kuiz atau sesi soal jawab bagi menguji kefahaman dan penguasaan pelajar dalam topik ini. Selain itu, kami juga boleh meminta pelajar melakukan pembentangan supaya setiap pelajar dapat menguasai topic ini dan proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Jika pelajar menunjukkan pencapaian atau kemampuan yang baik dalam penilaian yang kami lakukan,ia menunjukkan perancangan kami berkesan dan sesuai digunakan. Jika masih ada pelajar yang tidak boleh memahami dan menguasai topik ini, ia menunujukkan perancangan dan tindakan kami memelukan penambahbaikan yang lebih mantap. Proses ini akan masuk ke kitaran ke dua.


Disediakan bersama
Wan Roziah Wan Endut
Ong Chee kiong